fbpx

PODMÍNKY KOSATEAM AFFILIATE PROGRAMU

Před registrací do Kosateam affiliate programu si pečlivě přečtěte tyto podmínky, které upravují vztah mezi Provozovatelem a partnerem!
pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte se ani jinak nepoužívejte náš affiliate program.

Affiliate program je nabízen a dostupný uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Registrací a používáním affiliate programu prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí. Pokud tyto požadavky nesplňujete, nesmíte do našeho affiliate programu přistupovat ani jej používat.

základní informace

Provozovatelem KosaTeam affiliate programu je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsán u krajského soudu Liberec.  

Úvodní Ustanovení

Tyto podmínky upravují účast v affiliate a partnerském programu KosaTeam, jehož provozovatelem je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, 463 31 Chrastava, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsán u krajského soubor Liberec (dále jen “Provozovatel”). 

Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Provozovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.

Podmínky Pro Vstup Do Provizního Systému

Provozovatel na webové stránce www.KosaTeam.com také zajišťuje Partnerovi přístup do affiliate sítě (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky a na své profily na sociálních sítích a dalších vlastních kanálech nabídky a reklamy na produkty a služby, které nabízí Provozovatel. Provozovatel v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny produktů a služeb, které Provozovatel prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách, profilech na sociálních sítích a dalších vlastních kanálech Partnera.

Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Provozovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace produktů a služeb nebo činnosti Provozovatele. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Provozovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

Práva a Povinnosti Partnera

Partner má právě registrovat se do Provizního systému pouze jedenkrát - Partner má zakázáno vytvářet duplicitní registrace svojí osoby. Při zapomenutém hesle využívá partner tlačítko zapomenuté heslo. Při ztrátě přihlašovacího emailu kontaktuje: affiliate@kosateam.com.

Partner je povinen k registraci využít unikátní odkaz, který získá od Partnera , který mu jako první předal informaci o Partnerském Programu či Provizním systému KosaTeam a který udělal všechno proto, aby nového Partnera zaregistroval 
(dále jen "Doporučitel). Ke stejnému účelu může nový Partner vyplnit při registraci do pole "doporučil" e-mail Doporučitele, pod kterým je Doporučitel v Provizním systému registrovaný či identifikátor Doporučitele - "affil ID" doporučitele. 
Pro případ, kdy získal Partner informaci o Partnerském Programu či Provizním Systému KosaTeam na jiném místě; obvykle na webu, YouTube, Sociálních sítích, affiliate katalozích spravovaných či pověřených přímo Provozovatelem, nevyplňuje Partner při registraci do pole "doporučil" nic a zároveň se registruje na obecném odkazu: affiliate.kosateam.com/registrace.

Partner je fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, je vlastníkem Webu nebo domény, na které je web provozován, nebo je oprávněna k užívání Webu/domény. V případě registrace do Provizního systému KosaTeam bude Partner umísťovat na své webové stránky a na své profily na sociálních sítích a dalších vlastních kanálech nabídky a reklamy na produkty a služby, které nabízí Provozovatel.

Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Provozovatele, jeho obchodních značek či jím nabízeného zboží a služeb.

Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Provozovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

Partner je povinen při vlastním nákupu zboží a služeb využít odkaz Partnera, který mu partnerský program doporučil či odkaz obecný. Jiný odkaz pro vlastní nákup může Partner využít pouze s písemným souhlasem Provozovatele.

Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

Partner je oprávněn využít k propagaci Provozovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Provozovatele nebo ke kterým má Provozovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Provozovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Provozovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

Partner nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Provozovatelem k použití v rámci kampaně.

Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Provozovatele.

Partner se zavazuje, že nebude propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Provozovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.


Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:


 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz KosaTeam.com
 • webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou KosaTeam.com
 • seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí. Spojení na cílové stránky KosaTeam.com je možné pouze tehdy, je-li před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele jasně rozpoznatelná. Automatické a zavádějící spojení na cílové stránky KosaTeam.com není dovoleno
 • publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware
 • koncentrace placených linků
 • webové stránky s vlastními partnerskými programy
 • cookie dropping, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups. Vytváření cookies je dovoleno pouze je-li použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek KosaTeam.com, je-li reklamní prostředek KosaTeam.com pro uživatele patrný, předchází-li vytvoření cookies dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele
 • webové stránky, které porušují právní předpisy ČR, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran
 • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky
 • odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam


Při porušení ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z affiliate programu KosaTeam, jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Provozovatele.

Práva a Povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu či e-mailu, který Partner zadal v provizním systému. 

Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Provozovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Provozovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize. 

Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému. 

Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 9 těchto podmínek. 

Provozovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

Reklamní systémy

V reklamních systémech vyhledávačů a obsahových sítích Google, Seznam a dalších není dovoleno následující:

 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v reklamních textech, v klíčových slovech či ve viditelné URL
 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy, pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny a cílení dle domény odesílatele v Gmail Sponsored Promotions (GSP),
 • vytvářet remarketingové segmenty návštěvníků KosaTeam.com
 • používat libovolnou URL KosaTeam.com jako cílovou URL reklamy

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové slevové kódy, které nabízejí slevu při nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, které Provozovatel poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Provozovatele. V případě, že Partner takovou svou povinnost poruší, ztrácí nárok na odměnu z nákupu, který zákazník uskutečnil s takovou slevou, slevovým kódem nebo podobnou nabídkou.

Při porušení některé povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách ztrácí affiliate partner nárok na příslušnou provizi a jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná pět pracovních dnů po výzvě k zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Partner navíc odpovídá za jakékoli nároky poškozených třetích osob a zavazuje se takové nároky plně uspokojovat. Dále je Provozovatel oprávněn vyloučit Partnera z affiliate programu v případě porušení některé povinnosti stanovené těmito podmínkami.

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Provizního systému jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Provizního systému. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné pouze po výslovném souhlasu provozovatele. Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z Provizního systému. Provozovatel Provizního systému si vyhrazuje právo na přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na webové stránky partnera, popř. po partnerovi požadovat náhradu takových nároků, které musel uspokojit sám. Jakékoli použití překračující rámec Provizního systému, především komerční šíření nebo rozmnožování, je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Provizního systému. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na přenosná média. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů. Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce, je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší Provozovateli za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč.

Provize

Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

Výše provize se automaticky navyšuje dle historického součtu vyplacených odměn daného Partnera a jeho aktuálně platného a aktivního členství, a to vždy v okamžiku vyplacení poslední odměny, díky které bylo dosaženo daného součtu odměn viz. Navýšení pro členy FREE a Navýšení pro členy PRO: 

Navýšení provize pro členy FREE: 

 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 10.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 7%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 50.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 9%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 100.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 11%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 500.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 13%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 1.000.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 15%.

Navýšení provize pro členy PRO: 

 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 10.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 17%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 50.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 19%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 100.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 21%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 500.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 23%.
 • Při historickém součtu vyplacených odměn rovnému či vyššímu 1.000.000 Kč je navýšení provize ze všech kampaní poskytující % odměnu na 25%.

Navýšení subprovize pro členy PRO:

 • pro Partnery, kteří mají aktuálně platné a aktivní členství PRO se subprovize u všech kampaní poskytující % odměnu navyšuje na 10%
 • rozdíl mezi subprovizí FREE člena a subprovizí PRO člena  je vyplácen 1x ročně jako mimořádný bonus na konci daného kalendářního roku

Navýšení probíhá v systému automaticky a přitom u jednotlivých kampaní bude i nadále zobrazena původní odměna. 

Za chyby systému neručíme, pokud však zjistíte jakoukoli nesrovnalost, kontaktujte nás obratem na email: affiliate@kosateam.com.

Pravidla Pro Vyplacení Provize

Provozovatel se zavazuje platit Partnerovi provizi, která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím unikátního odkazu Partnera webové stránky KosaTeam.com a zde uskuteční nákup. Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 365 dní od posledního kliknutí na Partnerův unikátní odkaz. Nárok na odměnu vzniká partnerovi, skrze který návštěvník navštívil stránku naposledy před nákupem. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, když zákazník s provozovatelem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupený produkt či službu do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami provozovateli vrátí, zboží si nevyzvedne nebo je objednávka z jakýchkoliv důvodů stornována. Výše provizí může být změněna, v takovém případě bude Partner o změně informován. Partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako například doprava, dobírka apod. Vaše provize se kumulují ve vaší online kanceláři provizního systému KosaTeamu (affiliate.kosateam.com). Provize tam zůstávají 12 měsíců, kdy máte možnost si zažádat o vyplacení. Pokud tak neučiníte, vaše provize propadají. My se nezavazejme nijak se vám připomínat, že máte provize v systému. Výplatní minimum je 1000 Kč. Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému. Pro vyplacení odměny vloží Partner fakturu do příslušeného místa v systému (affiliate.kosateam.com ; fakturace). Bez Partnerem vložené faktury nemůžeme vyplatit žádné peníze. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Provozovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Provozovatelem sjednáno jinak. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera. Provizní systém se nevztahuje na zákazníky, kteří spadají pod firemní klientelu KosaTeam a nakupují s předem nastaveným cenovým zvýhodněním na veškerý či část sortimentu KosaTeam nebo získávají individuální cenovou nabídku.

Námitky Partnera

Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

Námitky musí být Partnerem zaslány Provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na e-mail: affiliate@kosateam.com. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Provozovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Provozovatele. Námitky jsou Provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Provozovateli. Rozhodnutí Provozovatele je poté oznámeno Partnerovi.

Osobní Údaje

Partner dává přihlášením do Provizního systému provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení. Osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému. Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Provozovatele. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na affiliate@kosateam.com.

Doba Trvání Smlouvy a Vypovězení Smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.  V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize). V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne nahrání faktury do provizního systému.

Záruky

Odmítáme jakékoli záruky výdělků a negarantujeme vám vůbec nic. Vše se odvíjí od vašeho zapojení, času a aktivit, které tomu věnujete. Odměny se mohou lišit a nic není garantováno! Nezaručujeme, že web a další naše služby nebo obsah (I) nebudou porušeny, (II) budou bez problémů nebo chyb, (III) splňují vaše požadavky nebo (IV) bude vše fungovat v konfiguraci nebo s hardwarem nebo softwarem, který používáte. Neposkytujeme žádné záruky, jiné než ty, které jsou výslovně v těchto podmínkách. Nebudeme za vás nebo jakoukoli třetí stranu odpovědně, nebudeme odpovědni za jakékoli následné náhodné, nepřímé nebo zvláštní škody (včetně škod týkajících se ztracených zisků, ztracených údajů nebo ztráty vlastnictví na webových stránkách.

Závěrečná Ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek. Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro provozovatele na emailovou adresu affiliate@kosateam.com a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Provozovatele a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.

Podmínky KosaTeam Affiliate Programu jsou v tomto znění platné od 20. 9. 2022

Page Created with OptimizePress